Chả Lã Vọng cấp đông

65,000

(1)

Một bịch 120gr chả Lã Vọng cấp đông