Chả giò cấp đông

55,000

(1)

Một bịch 10 cuốn chả giò cấp đông