Chả chiên xù cấp đông

45,000

(1)

Một bịch 200gr chả chiên xù cấp đông